Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Kristalwereld
Beatrixstraat 40
4024HM Eck en Wiel
Tel. 06-29511438
Email: info@kristalwereld.com
KvK: 62772368
BTW nummer: dit nummer wordt alleen vermeld op de factuur

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, mede als aanbiedingen en overeenkomsten die tot stand gekomen zijn tussen ondernemer en consument.
Indien u een bestelling plaatst, betekent dat dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden worden aan u beschikbaar gesteld voorafgaand aan een aankoop. Als blijkt dat dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kunnen deze alsnog elektronisch of schriftelijk nagezonden worden.
Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk na schriftelijke mededeling, dan wel met schriftelijke goedkeuring van Kristalwereld, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 – Aanbiedingen
Op een aanbieding kan een bepaalde geldigheidsduur en/ of voorwaarde van toepassing zijn. Indien dit het geval is, wordt dit in het aanbod vermeld.
Kristalwereld behoudt zich het recht aanbiedingen te wijzigen of te annuleren.
Vergissingen of fouten in de aanbieding binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand nadat Kristalwereld uw bestelling heeft geaccepteerd. Kristalwereld is gerechtigd bestellingen te weigeren en/ of bepaalde voorwaarden te verbinden aan een levering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
De overeenkomst kan ontbonden worden, zolang deze nog niet door de ondernemer is bevestigd.
De ondernemer draagt zorg voor technische- en organisatorische maatregelen met betrekking tot beveiliging van data en een beveiligde web omgeving.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen
Op alle goederen is de marge regeling van toepassing, tenzij anders omschreven.
De consument dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst te voldoen aan de ondernemer.
De consument heeft de plicht onjuistheden en/ of veranderingen in de betaalgegevens te vermelden aan de ondernemer.
Nadat de consument het volledige bedrag aan de ondernemer heeft voldaan, zal de ondernemer de producten versturen naar de consument.
U kunt bij ons betalen door middel van:
Contante betaling
Bankbetaling
Pinbetaling
Ideal
Paypal

Artikel 6 – Levering
Levering aan de consument zal zo snel mogelijk plaatsvinden na ontvangst van betaling. Gemiddelde levertijden: binnen Nederland 2 – 3 werkdagen, binnen Europa 2 – 5 werkdagen, buiten Europa 5 – 7 werkdagen.
De ondernemer heeft recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, indien de levering van producten niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt. De ingangsdatum gaat in op de dag dat de ondernemer de betaling ontvangen heeft van de consument.
Indien er na 30 dagen geen levering plaats heeft gevonden en er geen sprake is van overmacht (zie artikel 11), is de consument gerechtigd de overeenkomst kosteloos te annuleren. De consument kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een schadevergoeding.
Levering vindt plaats op het adres dat door de consument kenbaar is gemaakt aan de ondernemer. Indien de consument onjuiste informatie verstrekt of niet voorafgaand aan de verzending tijdig kenbaar maakt dat er een wijziging heeft plaatsgevonden, kan de ondernemer hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
De consument heeft de plicht bij aflevering van het product te onderzoeken of het product voldoet aan de overeenkomst.
De consument dient een klacht schriftelijk te vermelden en binnen 2 dagen aan de ondernemer.
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de consument te wijten valt, kan de ondernemer nimmer aansprakelijk gesteld worden. De ondernemer is in dat geval niet verplicht het product terug te nemen.
De ondernemer garandeert dat het geleverde product onbeschadigd is.

Artikel 7 – Annulering
De consument heeft het recht een overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren zonder opgave van reden.
Uitzonderingen: het is niet mogelijk geassembleerde producten of speciaal bestelde producten te retourneren.
De 14 dagen bedenktijd gaan in vanaf de eerste dag dat de consument het product ontvangen heeft, of vanaf de dag dat de laatste zending geleverd is indien er sprake is van meerdere zendingen.
De consument draagt zorg voor het product en de verpakking en gaat hier zorgvuldig mee om.
De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product, indien er afgeweken wordt van lid 3.

Artikel 8 – Annulering vanuit de consument en bijkomende kosten
Annulering van een product wordt binnen de bedenktijd van 14 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de ondernemer. De consument vult hiervoor een contactformulier in via de website of brengt de ondernemer schriftelijk op de hoogte.
De retourzending van een product geschiedt zo snel mogelijk en binnen 14 dagen na datum van schriftelijke annulering lid 1.
De consument retourneert het product in originele staat inclusief verpakking en alle toebehoren.
De consument is aansprakelijk voor het degelijk verpakken van de retourzending. Indien de retourzending beschadigd aankomt ten gevolge van nalatigheid van de consument, is de ondernemer gerecht de waardevermindering van het product in rekening te brengen.
De kosten voor de retourzending zijn voor de consument, evenals de kosten van verzending van het product naar de consument tenzij anders is besproken.
Bestellingen die betaald zijn via PayPal en aansluitend worden geannuleerd, worden terugbetaald exclusief de kosten die PayPal bij de verkopende partij in rekening brengt. 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij annulering
Het reeds betaalde bedrag wordt na aftrek van eventuele kosten, binnen 14 dagen terugbetaald door de ondernemer aan de consument.
Terugbetaling geschiedt kosteloos.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Het product blijft eigendom van de ondernemer, totdat het wettelijk verschuldigde bedrag op basis van de overeenkomst is voldaan door de consument aan de ondernemer. Het risico ter zake het product gaat na betaling en aflevering op de consument over.

Artikel 11 – Overmacht
Als de overeenkomst vertraagd of verhinderd wordt door overmacht, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren. De consument kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan; het niet of niet tijdig ontvangen van het product ten gevolgen van nalatigheid van externe partijen, staking, of andere niet voorziene omstandigheden.

Artikel 12 – Klachtenregeling
Indien de consument een klacht heeft, dient deze tijdig ingediend te worden bij de ondernemer.
Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan de ondernemer.

Al ruim 15 jaar ervaring met Swarovski® Kristal!

+31 (0)6 29511438

info@kristalwereld.com

Prinses Beatrixstraat 40
4024HM, Eck en Wiel

Over ons

Al onze producten verkeren in perfecte staat en worden geleverd in originele verpakking, tenzij anders omschreven.

Kristalwereld is een onafhankelijk bedrijf en staat niet in verbinding met Swarovski®️ of de Swarovski®️ Crystal Society.

Wij kopen partijen op van particulieren en winkels. Hierdoor hebben wij een ruime voorraad tegen veelal aantrekkelijke prijzen.

Betaal gemakkelijk met

Cookies

Kristalwereld maakt gebuikt van Google Analytics om de gebruikservaring van onze gebruikers te verbeteren.  Lees hier meer

©ALL BRANDS MATTER 2009 - 2024